;
Webshop Keurmerk

Heeft u vragen?

Selma en Hans helpen u graag!

Bel nu! 085 1302561

  • Persoonlijk advies
  • 20 jaar ervaring
  • Snelle reactie

Bestemmingen

Bij een boeking via Villa Travel komen twee overeenkomsten tot stand. Een bemiddelingsovereenkomst met Villa Travel en een huurovereenkomst met de verhuurder van de vakantiewoning. Op deze overeenkomsten zijn verschillende algemene voorwaarden van toepassing; op de bemiddelings­overeenkomst de Villa Travel boekingsvoorwaarden. Op de huurovereen­komst de Huurvoorwaarden vakantiehuizen. 

HUURVOORWAARDEN VAKANTIEHUIZEN

I Begripsbepalingen

1.1.  
(Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder en huurovereenkomst sluit ten aanzien van een vakantiehuis.

1.2.
Medehuurder: degene die samen met (hoofd)huurder in het vakantiehuis verblijft.

1.3.
Verhuurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die het vakantiehuis aan de huurder verhuurt.

1.4.
 De overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd)huurder.

1.5.
De huurvoorwaarden: de onderhavige door de verhuurder gehanteerde huurvoorwaarden.

1.6.
Villa Travel: de organisatie die bemiddelt bij totstandkoming van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder met betrekking tot vakantiehuizen, en hiernaast in de hieronder genoemde gevallen als gevolmachtigde van de verhuurder optreedt. 

II Toepasselijkheid huurvoorwaarden

2.1.
De huurvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.2.
De huurvoorwaarden worden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de (hoofd)huurder ter hand gesteld. Voor zover de huurovereenkomst tot stand komt door bemiddeling door Villa Travel, worden de huurvoorwaarden namens de verhuurder door Villa Travel aan de huurder ter hand gesteld.

III Overeenkomst

3.1.
De overeenkomst komt tot stand tussen de verhuurder en de huurder.

3.2.
Indien de overeenkomst wordt gesloten via bemiddeling door Villa Travel komt de overeenkomst tot stand 1) op het moment waarop de boekingsopdracht door de huurder per email of telefonisch aan Villa Travel wordt gegeven en 2) nadat de (aan)betaling door Villa Travel is ontvangen. Villa Travel bevestigt een boeking per e-mail uiterlijk binnen 24 uur na de boekingsopdracht. Overige boekingen worden zo spoedig mogelijk door Villa Travel bevestigd.

3.3.
Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder daarvan binnen twee werkdagen na de reservering melding te maken bij Villa Travel.

3.4.
Na volledige betaling wordt in de reisbescheiden tevens de naam en contactgegevens van de verhuurder vermeld.

3.5.
Villa Travel is namens de verhuurder gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de (jeugdige) leeftijd en de omvang van een groep huurders. Ook kunnen in een dergelijk geval nadere voorwaarden worden gesteld, zoals betaling van een (extra) borgsom.

3.6.
Het herroepingsrecht (koop op afstand) is bij accommodaties voor vakantieverhuur niet van toepassing. Zie ook artikel 10 van de Algemene Voorwaarden Webshop Keurmerk.

IV Annulering

4.1.
Bij annulering door de reiziger worden de volgende kosten berekend:
Tot 56 dagen voor de afgesproken datum van aankomst: de aanbetaling.
Dag 56 - tot de afgesproken datum van aankomst of later en niet verschijnen: 100% van de huursom.

Voor de villa's op St. Martin geldt een afwijkende annuleringsregeling.
Tot 90 dagen voor de afgesproken datum vanaankomst: de aanbetaling.
Dag 90 - tot de afgesproken datum van aankomst of later en niet verschijnen: 100% van de huursom.

Maatgevend in deze is de dag waarop de schriftelijke annulering bij Villa Travel is ontvangen. Wij adviseren u gelijktijdig met de reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.

4.2.
Verhuurder heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van huurder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (bv verkoop van villa).

4.6.
Een verzoek tot annulering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.1 dient te worden gericht aan Villa Travel, die het verzoek namens de verhuurder in behandeling zal nemen.

V Huursom en betaling

5.1.
De verhuurder heeft Villa Travel gemachtigd om de huursom namens hem of haar te incasseren.

5.2.
Tenzij anders is overeengekomen is de huursom gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende hoogte van de huurprijs van het vakantiehuis;

- inclusief op de website van Villa Travel bij de beschrijving van het vakantiehuis vermelde kosten;
- exclusief reserveringskosten;
- exclusief borgsom en eventuele bijkomende kosten voor aanvullende leveringen en diensten.

5.3.
De (hoofd)huurder dient binnen 3 dagen na dagtekening van de bevestiging als bedoeld in artikel 3.2., 30% van de huursom te voldoen door storting of overmaking op de bankrekening vermeld op de bevestiging. Voor villa's op St. Martin en Kaapstad geldt een aanbetaling van 50%.

5.4.
De restanthuursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode aan Villa Travel te zijn voldaan op de hierboven onder artikel 5.3. vermelde wijze. Voor villa's op St. Martin dient uiterlijk 90 dagen voor vertrek de restanthuursom te zijn voldaan.

5.5.
Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom binnen 3 dagen na dagtekening van de bevestiging overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 5.3. vermelde wijze.

5.6.
Bij boekingen binnen tien kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode dient de gehele huursom per spoedoverboeking overgemaakt te worden op de hierboven onder artikel 5.3. vermelde wijze. De huursom dient in ieder geval uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de huurperiode zijn bijgeschreven op de bank- of girorekening als vermeld in de bevestiging.

5.7.
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de (hoofd)huurder vanaf de dag dat die termijn is verlopen in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Villa Travel benodigd zal zijn. De huurder is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd.

5.8.
Zodra de huurder in verzuim is, is Villa Travel gerechtigd om de overeenkomst namens de verhuurder te annuleren.

5.9.
De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van verhuurder met betrekking tot de invordering van het aan verhuurder verschuldigde en niet - tijdig - betaalde, komen voor rekening van de (hoofd)huurder. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van de hoofdsom van de vordering, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. Voor de gerechtelijke kosten geldt dat de daadwerkelijk in redelijkheid gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

VI Aansprakelijkheid huurder(s)

6.1.
De (hoofd)huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van het vakantiehuis voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en / of mede huurders, of door derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.

VII Klachten en aansprakelijkheid

7.1.
Door de huurder geconstateerde gebreken van het vakantiehuis dient de huurder onverwijld en binnen 24 uur na het ontstaan of het constateren daarvan, te melden aan de verhuurder en aan Villa Travel.

7.2.
Indien het gebrek een niet aan huurder toe te rekenen eigenschap of staat van het vakantiehuis betreft, als gevolg waarvan het vakantiehuis de huurder niet het genot verschaft dat deze op grond van de overeenkomst mocht verwachten, is de verhuurder gehouden het gebrek te herstellen. De huurder dient de verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen.

7.3.
Indien de klacht naar de mening van huurder door de verhuurder niet afdoende wordt opgelost, zal Villa Travel in een situatie als genoemd in artikel 7.2 in contact treden met verhuurder en tussen huurder en verhuurder bemiddelen teneinde te trachten een oplossing tot stand te brengen. Villa Travel kan namens de verhuurder tevens een financiële regeling met de huurder treffen. Het bepaalde in dit artikellid is nadrukkelijk een inspanningsverplichting van Villa Travel.

7.4.
Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt, zal Villa Travel, voor zover dit nog niet zou zijn geschied, op verzoek van de huurder de ter hare beschikking staande gegevens van de verhuurder aan hem kenbaar maken teneinde de huurder in de gelegenheid te stellen een eventuele vordering jegens de verhuurder in te stellen.

7.5.
De verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens de huurder aansprakelijk indien de huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten door de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

7.6.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor zover de huurder eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.

7.7.
De aansprakelijkheid voor schade en kosten die de huurder in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, wordt uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van verhuurder.

7.8.
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de huurder beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

VIII Ontbinding van de overeenkomst

8.1.
De verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het vakantiehuis te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor het vakantiehuis ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in het vakantiehuis onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan het vakantiehuis, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goed huurder niet nakomt. In een dergelijk geval heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.

8.2.
Indien de verhuurder het vakantiehuis niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is de verhuurder gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De verhuurder zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een zo gelijk waardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.

8.3.
De verhuurder kan bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen op grond van de leden 8.1 en 8.2 worden vertegenwoordigd door Villa Travel.

IX Slotbepalingen

9.1.
Het is de huurder niet toegestaan het vakantiehuis onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.

9.2.
Indien de verhuurder zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat hij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.

9.3.
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.4.
Geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig gemaakt worden bij de burgerlijke rechter te Alkmaar, zulks slechts voor zover de wet dit toelaat.

VILLA TRAVEL BOEKINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 De opdracht in het algemeen
Artikel 3 De reserveringsopdracht
Artikel 4 Aansprakelijkheid
Artikel 5 Documenten
Artikel 6 Klachten 

Artikel 1 Inleidende bepalingen 

In deze Villa Travel Boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener:
de  accommodatieverschaffer, de vervoerder en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. 

Reiziger: 
a. de opdrachtgever (aanmelder), of
b. degene te wiens behoeve de door de reisagent verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard. 

Opdracht: 
de overeenkomst tussen de reiziger en Villa Travel, waarbij Villa Travel zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords. 

Werkdagen: 
maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 18:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen. 

Villa Travel is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. Villa Travel verleent deze diensten in opdracht van de reiziger.  

Villa Travel kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener. Villa Travel is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, autohuur, hotelkamers en verzekeringen voor de reiziger afsluiten. 

Villa Travel is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of autoverhuurmaatschappij, van toepassing. Villa Travel is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering. 

Villa Travel kan, mits dit van tevoren bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen. 

Artikel 2 De opdracht in het algemeen 

De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten. 

De opdrachtgever is jegens Villa Travel en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt gegeven. 

De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden gegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst. 

In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden gegeven en wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren. Indien niet wordt gereclameerd geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren. 

Door de bevestiging van de boeking door Villa Travel is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden. 

De opdrachtgever is zowel jegens Villa Travel als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht. De overige reizigers zijn voor hun aandeel in de opdracht aansprakelijk. 

Artikel 3 De reserveringsopdracht 

Informatieplicht opdrachtgever 
De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan de reisagent. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres. De opdrachtgever zal informatie verstrekken over hemzelf en door hem aangemelde reizigers met betrekking tot de lichamelijke en/of geestelijke situatie, over andere relevante - waaronder medische - aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. 
Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor diens rekening. 

Prijswijzigingen 
De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. 

Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever 
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de reisagent moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen. 

Alle mededelingen van de reisagent of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid 

Villa Travel zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. 

Villa Travel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s) zoals bedoeld in artikel 1, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.

Voor zover Villa Travel zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de gefactureerde diensten. 

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten. 

Artikel 5 Documenten 

De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. 

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening. 

Villa Travel kan de reiziger informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een reisverzekering of een annuleringskostenverzekering. 

Artikel 6 Klachten 

Klachten over een door Villa Travel gemaakte reservering en/of over door Villa Travel verstrekte adviezen en informatie, dienen binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, te worden ingediend. 

Villa Travel zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.